Relaxace na Seychelles|Seychelles|Disneyland|správa PC
TelefonCZ 2222 4 5555
SkypeSKYPE: letenky.airticket 
ICOICQ:
15-178-387


Seychelles


NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 910/2006
ze dne 20. června 2006,


kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005
(Text s významem pro EHP)

1. Příloha A se nahrazuje přílohou A tohoto nařízení.
2. Příloha B se nahrazuje přílohou B tohoto nařízení.


KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15) (dále jen „základní nařízení“), a zejména na článek 4 uvedeného nařízení, vzhledem k těmto důvodům:

(1) Komise přijala nařízení (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14).

(2) V souladu s čl. 4 odst. 2 základního nařízení a článkem 2 nařízení Komise (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam  Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedený v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 8), sdělily některé členské státy Komisi totožnost dalších leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy na jejich území, společně s důvody, které vedly k přijetí tohoto zákazu, a dalšími podstatnými informacemi.

(3) V souladu s čl. 4 odst. 3 základního nařízení sdělily členské státy Komisi informace, které jsou podstatné v souvislosti s aktualizací seznamu Společenství. Na základě těchto skutečností by Komise měla z vlastního podnětu či na žádost členských států rozhodnout
o aktualizaci seznamu Společenství.

(4) V souladu s článkem 7 základního nařízení a článkem 4 nařízení (ES) č. 473/2006 informovala Komise všechny dotčené letecké dopravce buď přímo, nebo pokud to nebylo možné, prostřednictvím orgánů odpovědných za regulační dohled nad nimi a uvedla základní skutečnosti a úvahy, které budou základem pro rozhodnutí uložit jim zákaz provozování letecké dopravy ve Společenství.

(5) V souladu s článkem 7 základního nařízení a článkem 4 nařízení (ES) č. 473/2006 poskytla Komise dotčeným leteckým dopravcům možnost konzultovat dokumenty předložené členskými státy, předložit písemné připomínky a do deseti pracovních dnů přednést ústně své stanovisko Komisi a Výboru pro leteckou bezpečnost (Zřízený článkem 12 nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví (Úř. věst. L 373, 31.12.1991, s. 4).

(6) V souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 473/2006 konzultovala Komise, a ve zvláštních případech i některé členské státy, orgány odpovědné za regulační dohled nad dotčenými leteckými dopravci.

Buraq Air
(7) Společnost Buraq Air poskytla důkazy, že provoz letecké nákladní dopravy, který byl důvodem zahrnutí společnosti do přílohy B nařízení (ES) č. 474/2006, byl ukončen.

(8) Libyjské orgány odpovědné za regulační dohled nad společností Buraq Air přislíbily dodržování odpovídajících bezpečnostních norem ze strany společnosti Buraq Air při jejím provozu.

(9) Na základě běžných kritérií, a aniž by bylo dotčeno ověřování účinného dodržování norem formou přiměřených prohlídek na odbavovací ploše, se proto soudí, že společnosti Buraq Air by měl být povolen provoz ve Společenství, a společnost by tudíž měla být vyňata z přílohy B.

Letečtí dopravci z Konžské demokratické republiky, Rovníkové Guiney, Libérie, Sierry Leone a Svazijska
(10) Poslední verze rejstříku kódů ICAO se zmiňuje o leteckých dopravcích, kteří získali oprávnění od orgánů Konžské demokratické republiky, Rovníkové Guiney, Libérie, Sierry Leone a Svazijska odpovědných za regulační dohled a kteří nejsou uvedeni jednotlivě na seznamu Společenství.

(11) Orgány Konžské demokratické republiky, Libérie, Sierry Leone a Svazijska odpovědné za regulační dohled nad těmito dopravci i přes žádost Komise nepředložily důkazy o tom, že uvedení letečtí dopravci ukončili svou činnost.

(12) Orgány Rovníkové Guiney informovaly Komisi o rychlém pokroku při rušení osvědčení provozovatele letecké dopravy (AOC) leteckých společností, které nesplňují příslušné bezpečnostní normy. Aby však Komise mohla vyjmout tyto letecké dopravce z přílohy A, musí orgány Rovníkové Guiney poskytnout dodatečný technický materiál.

(13) Orgány Rovníkové Guiney rovněž informovaly Komisi, že byl vypracován nápravný akční plán, jehož cílem je provádět a prosazovat příslušné bezpečnostní normy v souladu se závazky, které pro uvedené orgány vyplývají z Chicagské úmluvy, a vykonávat přiměřený bezpečnostní dohled nad dopravci, kteří získali oprávnění Rovníkové Guiney. Orgány Rovníkové Guiney však naznačily, že úplné provedení uvedeného nápravného akčního plánu si vyžádá více času.

(14) Z důvodu zlepšení transparentnosti a souladu by proto všichni letečtí dopravci, kteří získali oprávnění v Konžské demokratické republice, Rovníkové Guineji, Libérii, Sieře Leone a Svazijsku a jejichž existence je zaznamenána v poslední verzi rejstříku kódů ICAO, měli být zahrnuti do přílohy A.

Air West Co. Ltd
(15) Existují ověřené důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích u společnosti Air West Co. Ltd, která získala oprávnění v Súdánu, týkající se konkrétních provozních činností. Tyto nedostatky zjistilo Německo při prohlídkách na odbavovací ploše prováděných v rámci programu SAFA (LBA/D-2006-94, LBA/D-2006-97).

(16) V odpovědi na dotaz úřadu pro civilní letectví Německa společnost Air West Co. Ltd naznačila, že byl vypracován akční plán, jehož cílem je náprava bezpečnostních nedostatků zjištěných během prohlídek na odbavovací ploše. Stále však neexistují žádné důkazy o provádění vhodného akčního plánu pro konkrétní provozní činnosti, u nichž byly zjištěny bezpečnostní nedostatky.

(17) Súdánské orgány odpovědné za regulační dohled nad společností Air West Co. neposkytly dostatečné informace o bezpečnosti těchto konkrétních provozních činností ze strany společnosti Air West Co, když Německo a Komise vznesly obavy.

(18) Nedávná prohlídka vykonaná Německem v souvislosti s letadlem IL-76, poznávací značka ST-EWX, nepřinesla žádná závažná zjištění (LBA/D-2006-294).

(19) Na základě společných kritérií se proto soudí, že společnost Air West Co. Ltd nesplňuje příslušné bezpečnostní normy, s výjimkou letů provozovaných letadlem IL-76, poznávací číslo ST-EWX, a měla by být zahrnuta do přílohy B, pokud jde o veškerý další provoz.

Blue Wing Airlines
(20) Existují ověřené důkazy o nedodržování konkrétních bezpečnostních norem stanovených Chicagskou úmluvou. Tyto nedostatky zjistila Francie při prohlídkách na odbavovací ploše prováděných v rámci programu SAFA (0367-06-DAC AG).

(21) Společnost Blue Wing Airlines neodpověděla dostatečně na dotaz úřadu pro civilní letectví Francie a na dotaz Komise ohledně bezpečnosti svého provozu.

(22) Na základě společných kritérií se proto soudí, že společnost Blue Wing Airlines nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

Sky Gate International Aviation
(23) I když osvědčení leteckého provozovatele (AOC) společnosti Sky Gate International Aviation vydala Kyrgyzská republika, existují důkazy, že tato letecká společnost nemá hlavní sídlo své obchodní činnosti v Kyrgyzstánu, jak uvádí úřad pro civilní letectví Kyrgyzstánu, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy.
 (24) Společnost Sky Gate International Aviation neopověděla dostatečně na dotazy úřadu pro civilní letectví Spojeného království a na dotazy Komise ohledně hlavního sídla své obchodní činnosti.

(25) Orgány Kyrgyzské republiky odpovědné za regulační dohled nad společností Sky Gate International Aviation neposkytly důkazy o tom, že jsou schopny provádět bezpečnostní dohled nad tímto dopravcem.

(26) Na základě společných kritérií se proto soudí, že společnost Sky Gate International Aviation nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

Star Jet
(27) I když osvědčení leteckého provozovatele (AOC) společnosti Star Jet vydala Kyrgyzská republika, existují důkazy, že tato letecká společnost nemá hlavní sídlo své obchodní činnosti v Kyrgyzstánu, což je v rozporu s požadavky přílohy 6 Chicagské úmluvy.

(28) Společnost Star Jet provozuje 3 letadla Lockheed L-1011 Tristar, jejichž výrobní čísla odpovídají výrobním číslům tří letadel provozovaných společností Star Air, která získala oprávnění od úřadů Sierry Leone odpovědných za regulační dohled a podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství.

(29) Společnost Star Jet neopověděla dostatečně na dotazy úřadu pro civilní letectví Spojeného království a na dotazy Komise ohledně hlavního sídla své obchodní činnosti.

(30) Orgány Kyrgyzské republiky odpovědné za regulační dohled nad společností Star Jet neposkytly důkazy o tom, že jsou schopny provádět bezpečnostní dohled nad tímto dopravcem.

(31) Na základě společných kritérií se proto soudí, že společnost Star Jet nesplňuje příslušné bezpečnostní normy.

GST Aero Air Company
(32) Kazašské orgány odpovědné za regulační dohled nad společností GST Aero Air Company poskytly Itálii seznam tří letadel, která mají platná osvědčení letové způsobilosti a potřebné bezpečnostní vybavení. Dále informovaly Itálii, že byl vypracován nápravný akční plán, jehož cílem je náprava bezpečnostních nedostatků, které Itálie zjistila u společnosti GST Aero Air Copany během prohlídek na odbavovací ploše (ENAC-IT-2005-166, ENAC-IT-2005-370).

(33) Stále však neexistují žádné důkazy o provádění vhodného akčního plánu pro nedostatky, které byly zjištěny při provozu společnosti GST Aero Air Company.

(34) Na základě společných kritérií se proto soudí, že společnost GST Aero Air Company nesplňuje příslušné bezpečnostní normy, a měla by tudíž i nadále zůstat zahrnutá v příloze A.

Letečtí dopravci z Mauritánie
(35) Podle 99. bodu odůvodnění nařízení (ES) č. 474/2006 mělo být do 23. května 2006 provedeno hodnocení orgánů Mauritánie odpovědných za regulační dohled nad společností Air Mauritania a podniků, za něž tato společnost odpovídá. Skupina evropských odborníků navštívila dne 22. května 2006 Mauritánii za účelem provedení hodnocení. Ve své zprávě uvádí, že společná kritéria stanovená v příloze základního nařízení nejsou dodržována. Společnost Air Mauritania by tudíž neměla být zařazena do seznamu leteckých dopravců podléhajících zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství.

(36) Odvětví civilního letectví v Mauritánii prochází podstatnými změnami, zejména po přijetí kompletního souboru nových právních předpisů v oblasti civilního letectví. Další hodnocení pokroku při provádění nových právních předpisů, požadavků a postupů by mělo být provedeno v první polovině roku 2007.

Obecné úvahy o dalších dopravcích zařazených do seznamu
(37) I přes zvláštní žádosti předložené Komisí jí dosud nebyly poskytnuty žádné důkazy o úplném provedení vhodných nápravných opatření ze strany dalších leteckých dopravců uvedených na seznamu sestaveném dne 24. března 2006 a ze strany úřadů odpovědných za regulační dohled nad
těmito leteckými dopravci. Na základě společných kritérií se proto soudí, že tito letečtí dopravci by měli i nadále podléhat zákazu provozování letecké dopravy.


(38) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro leteckou bezpečnost,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Nařízení (ES) č. 474/2006 se mění takto:
1. Příloha A se nahrazuje přílohou A tohoto nařízení.
2. Příloha B se nahrazuje přílohou B tohoto nařízení.


Článek 2
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. června 2006.

Za Komisi
Jacques BARROT
místopředseda


© 2003-2022 Letenky na letame.cz - všechna práva vyhrazena
Doporučujeme: Letenky, Seychelles,